ประวัติพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

ประวัติพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ : หลวงพ่อไก่

      พระอาจารย์สมศักดิ์ ญาณคุตโต หรือ ศิษยานุศิษย์มักเรียกท่านโดยย่อว่า “พระอาจารย์ใหญ่” หรือ “หลวงพ่อไก่”

มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้

 ../files/static/static-6a8afa940653f8df9081d80fb034f618.jpg

ชื่อ-สกุลเดิม นายสมศักดิ์ ตันงามตรง

เกิด พ.ศ. ๒๕๐๖

ภูมิลำเนา ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ 

ณ วัดเหนือวน ต.ค้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี

ฉายานาม พระสมศักดิ์ ญาณคุตโต

พระอุปัชฌาย์ พระครูวราโภคพินิต

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูชินวรานุรักษ์

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุห์วิเชียร ฐิตวชีโร

สังกัดเดิม วัดตรีญาติ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี


เกี่ยวกับสมณศักดิ์

๑๓ เมษายน ๒๕๔๗

ได้รับตราตั้งวิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก ดำรงตำแหน่ง “พระสมุห์สมศักดิ์ ญาณคุตโต”

๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์”

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เดินทางมาจำพรรษา ณ “สำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรม” ตามคำอาราธนาของศิษยานุศิษย์และ เมตตาจำพรรษา เพื่อเป็นประธานในการสร้างและพัฒนาสำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรมให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ (สายธรรมยุต) ทั้งด้าน เสนาสนะ และด้านการพัฒนาบุคลากร เมตตาให้การอบรมสั่งสอนภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา ในด้านต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้ที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “วัดตรีวิสุทธิธรรม”

1 พฤษภาคม 2555

พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดตรีวิสุทธิธรรม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

12 กรกฎาคม 2555

พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดตรีวิสุทธิธรรม