เวลาขึ้นกราบ

เวลาขึ้นกราบ

โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก

สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม

ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก

นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ

เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

----------------------------------------------------------------------------------