โครงการบรรพชาสามเณรแก้วและบวชศีลจาริณีแม่ชีน้อย#กำหนดการ UPDATE ใหม่

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี แม่ชีน้อย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ปีพ.ศ. 2562

วันที่ 30 มีนาคม 2562 #ขอขมาพ่อแม่และปลงผม
ณ ศาลาทรงธรรม วัดตรีวิสุทธิธรรม

12.30 น. ญาติโยมพร้อมเพรียงกันที่ศาลาทรงธรรม
13.00 น. พิธีขอขมาคุณพ่อคุณแม่ บุพการี และปลงผม
17.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน 
18.00 น. บวชศีลจาริณีแม่ชีน้อย
18.30 น. เทศน์สอนนาค (โดยพระอาจารย์ฉันท์)
19.00 น. ทำวัตรสวดมนต์เย็น

วันที่ 31 มีนาคม 2562 #พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 
ณ พัทธสีมา วัดชุมนุมศรัทธา อ.บางเลน จ.นครปฐม

12.30 น. ออกเดินทางจากวัดตรีวิสุทธิธรรม
13.00 น. เข้ากราบสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
15.30 น. เดินทางถึงวัดชุมนุมศรัทธา อ.บางเลน 
จ.นครปฐม และแห่นาครอบโบสถ์ สวดอิติปิโส
16.00 น. ส่งนาคเข้าโบสถ์ และบรรพชาอุปสมบทหมู่ 
19.00 น. กลับถึงวัดตรีวิสุทธิธรรม โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 1 เมษายน 2562

06.00 น. ใส่บาตรพระและสามเณรใหม่ 
12.15 น. ฉลองพระภิกษุและสามเณรใหม่ และแม่ชีน้อย