รายชื่อผู้ร่วมบุญ “ซื้อรถยนต์ใช้ในโรงครัว”

รายชื่อผู้ร่วมบุญ “ซื้อรถยนต์ใช้ในโรงครัว” 1. กลุ่มรสธรรมทีมประชาสัมพันธ์วัดตรีวิสุทธิธรรม 50,600 บาท 2. คุณสมเกียรติ กอสกุลธรรม  50,000 บาท 3. คุณภูมิพัฒน์ วงศ์ชัยวัชรกูล, คุณพรรณธิมา ลมที     13,000 บาท 4. คุณชูชีพ ทิพย์เนตร และบุตรหลาน   12,000 บาท 5. คุณดวงมณี ศิริลักษณ์   10,800 บาท  6. คุณสุพัตรา เกียรติไกรภพ     10,000 บาท 7. คุณมยุรี สวยบำรุง  10,000 บาท 8. คุณวิมลรัตน์ พัฒนแสง 10,000 บาท  9. คุณอรชิต ทัศนเมริน   10,000 บาท 10. คุณวิยะดา พงษ์ชัยชนานนท์, คุณจันทร์ยา โตยั่งยืน 10,000 บาท 11.คุณแม่ชีปรีดา โสภณกุล 6,000 บาท 12. กลุ่มคุณเอี๊ยว    5,700 บาท 13. กลุ่มแม่ชีชญากานต์   5,555 บาท 14. คุณศศิประภา   5,000 บาท 15. คุณสมหมาย สมัครรัตน์  5,000 บาท 16. คุณมาลินี – คุณลิขิต สินสถาพรพงศ์  5,000 บาท 17. คุณอรวรรณ คูเสถียร   3,000   บาท 18. คุณปาณิสรา   อุดมอักษร    3,000 บาท 19. กลุ่มแก๊งค์หน้าใสใฝ่ธรรม     2,850 บาท 20. ครอบครัวจันทร์มณี   2,520 บาท 21. คุณสมาน ธรรมบวรนันท์  2,000 บาท 22. คุณณัฐธีรา อารีกุล   2,000 บาท 23. คุณพัชรา และคณะ 2,000 บาท 24. คุณภาวนา สกุลสิงหาโรจน์   2,000 บาท 25. บจก.จงจำเริญ โค๊ตติ้ง 2,000 บาท 26. คุณกันตพัฒน์   1,000 บาท  27. คุณอรชร  1,000 บาท 28. คุณชมพู่,คุณจูน  1,000 บาท 29. คุณอรวรรณ ธาราดล   1,000 บาท 30. คุณศรีวิไล เนตรรัตนตะนะ    1,000 บาท 31. คุณภิญญ์พลอย เผื่อนปฐม    1,000 บาท 32. คุณโชติกา เหมาะประสิทธิ์    1,000 บาท 33. คุณพัฒน์นรี ทรัพย์ทวีพร 1,000 บาท 34. คุณอัมพิกา ทิพยกมลพันธ์     1,000   บาท 35. คุณณรงค์,คุณแดง 1,000   บาท 36. คุณไกรยงค์ มนต์ธรกิจ และครอบครัว  1,000 บาท 37. คุณทิพวรรณ ปาลญาณและครอบครัว 1,000 บาท 38.คุณวริศนันท์ ศรีเอกบุญรอด และครอบครัว   1,000 บาท 39. คุณกวินทิพย์ รู้หลักมั่นคง และครอบครัว    1,000 บาท 40. คุณอรุณ เซี่ยงดีตั้งสกุล และครอบครัว   500 บาท 41. คุณสุปราณี อรรคฮาดสี และครอบครัว  500 บาท 42. คุณปรางค์ปภัสร์ วงศ์สุวรรณ   500 บาท 43. คุณขวัญใจ หิรัญญานนท์ 500 บาท 44. คุณสุภาวดี ญาณดิษฐาเชษฐ์ 500 บาท 45. คุณอำไพวรรณ ลัดดากรพันธุ์   500 บาท 46. คุณรัตนาภรณ์ สินภัทรางกูร 500 บาท 47. คุณจุฑารัตน์ สุขประเสริฐ 500 บาท 48. คุณสุรางค์– คุณปรีชา พึ่งแสง   500 บาท 49.แม่ชีกุศล โชติธนกุญชร และครอบครัวบุตรหลาน   500 บาท 50. คุณปราณี,คุณนัทธพงศ์,คุณนัฐธิดา รวมสุข  500 บาท 51. คุณณฤดี ธนาปัณณภัทร์   400 บาท 52. คุณกาญจนา ทัดส่วน  300 บาท 53. คุณกัญยรัตนณี  ศรีรัตนะมณี  200 บาท 54. คุณจิติรัฐ รัตนพรกุลวัฒน์   200 บาท 55.คุณกรกนก จงสูงเนิน และครอบครัว    200 บาท 56. แม่ชีภควรรณ เอียดสังข์  200 บาท  57. คุณญาณี เพ็ชรพู  100 บาท 58. คุณกุลริศา  ศรีโมรา    100 บาท 59. คุณนาถนรี รามัญ 100 บาท 60. คุณดำรงค์ มะโนเสริฐ   100 บาท 61. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม    100 บาท 62. คุณชญาทัช ธนาปัณณภัทร์ 40 บาท

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ วัดตรีวิสุทธิธรรม

สงกรานต์

11-เมษายน-2562

เทศกาลมหาสงกรานต์ย้อนยุค 12 - 16 เมษายน 2562

ทำบุญประจำเดือนเกิด

03-เมษายน-2562

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนเมษายน จัดขึ้นวันที่ 14 เม.ย. 62

ธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์

28-มีนาคม-2562

กิจกรรมธรรมะสุขสันต์วันอาทิตย์ ประจำเดือนเมษายน วันที่ 7 เม.ย.

โครงการบรรพชาสามเณรแก้วและบวชศีลจาริณีแม่ชีน้อย

12-มีนาคม-2562

ภาคฤดูร้อน 30 มี.ค. - 21 เม.ย. 2562

ทำบุญประจำเดือนเกิด

06-มีนาคม-2562

พิธีทำบุญประจำเดือนเกิด สำหรับผู้ที่เกิดเดือนมีนาคม วันที่ 10 มี.ค. 62

อ่านข่าวสารเพิ่มเติม